Handlekurv

Kjøpsvilkår

KJØP OG LEVERINGSBETINGELSER

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg og montering av varer fra www.nteelektro.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, og vår ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

  • Kjøp fra vår nettbutikk, kan kun utføres av personer over 18 år.
  • Kjøp via vår nettbutikk leveres og monteres inntil 20km fra nærmeste NTE Elektro avdeling
  • Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:
    forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter

Selger er NTE Elektro as, Sjøfartsgata 3, postboks 2553, 7736 Steinkjer og blir i det følgende benevnt vi, vår eller oss.
 Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar denne, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med din bestilling.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er ferdig montert av fagpersonell fra NTE Elektro as og inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet og monteringen. Montering inntil 20km fra nærmeste NTE Elektro avdeling.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom, bank- eller kredittkort, eller ved fakturaløsning. Ta kontakt med NTE Elektro as for fakturaløsning, tlf 74 15 02 00.

Levering og forsinkelse

Levering og montering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene montert.
Forsinkelser: Dersom leveringen av produktene og montasjen blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering/montering kan skje.

Undersøkelse av produktene

Før montasje av produktene må du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vær nøye ved mottak av varer og se over emballasje og produktene for eventuelle skader. Skader oppdaget ved mottak må anmerkes overfor montør.

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Garanti

Det forutsettes at produktene er montert riktig og i henhold til produsentens monteringsanvisning. Nødvendig vedlikehold må også overholdes for at garantien skal være gjeldende. Garantien på våre produkter er 5 år og følger for øvrig de retningslinjer som er satt i Forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi NTE Elektro as skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. NTE Elektro as vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Salgspant

NTE Elektro as har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert montering, renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

NTE Elektro as har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. montering, frakt og mva. 
 Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Leveringstider oppgis i ukenummer og ikke en bestemt dag. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Montering inntil 20km fra nærmeste NTE Elektro avdeling.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra NTE Elektro as sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan NTE Elektro as ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Personopplysninger

NTE Elektro as behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos NTE Elektro as blir betalingen behandlet av (terminalleverandør), som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos NTE Elektro as, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet NTE Elektro as sin side.

Ekstraordinære forhold

  • NTE Elektro as er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis NTE Elektro as godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
  • NTE Elektro as er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.
  • Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

NTE Elektro as forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er NTE Elektro as forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, streik, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er NTE Elektro as fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Trondheim tingrett som verneting.

Forbehold

  • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er NTE Elektro as og våre samarbeidspartneres, eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra NTE Elektro as.